گزارش خبری/

پارلمان اروپا نهادی دمکراتیک یا نماد شکاف بزرگ طبقاتی در قاره سبز