اخبار بحرین/

جزیره ستره پادگان نظامی شد/ممانعت از مشارکت مردم در تشییع شهید بحرینی