در گفتگو با "جان ويليام آشه" عنوان شد:

استقبال جامعه بین الملل از توافق هسته ای ایران/ تحریم های غرب مخرب است