بوشهر: لغو مراسم قانونی 2 خرداد بعد از تهدید فرماندار احمدی نژاد!

کد N298830