مدارس بمباران‌شدۀ پاکستان از لنز عکاس الجزیره

کد N297592