افزایش شمار هواداران عبدالله با آغاز مبارزات دور دوم انتخابات افغانستان