عضو انجمن فیلسوفان آمریکا در گفتگو با مهر؛

عوامل و اهداف تبلیغات ضداسلامی اخیر در شهر واشنگتن/ هدف گسترش نفرت از مسلمانان است