رییس‌ جمهوری در جمع اندیشمندان و صاحبنظران چینی:

سطح مناسبات تهران – پکن باید به مرحله ای برسد که هیچگاه کاهش آن به مصلحت نباشد

کد N295945