حمایت برادر کرزای از عبدالله/ اظهارات تامل برانگیز عبدالله درباره تداوم حضور نظامیان