ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده اسکانیا با بازدید از شرکت عقاب افشان

سایر حوزه ها

هیاتی از سازمان بازرسی کل کشور به همراه جمعی از  مسئولین یکشنبه چهارم خرداد از شرکت عقاب افشان بازدید به عمل خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیاتی از سازمان بازرسی کل کشور به همراه جمعی از  مسئولین یکشنبه چهارم خرداد از شرکت عقاب افشان بازدید به عمل خواهد آورد.

این اقدام سازمان بازرسی در راستای پرونده تحت رسیدگی پیرامون حوادث مربوط به اتوبوس اسکانیا طی چند ماه اخیر و چگونگی اجرای پیشنهادهای گزارش کمیسیون ایمنی راه ها و اقدامات صورت گرفته بازدیدی از این شرکت (شرکت سازنده اتوبوس) واقع در شهرستان سمنان با حضور مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.