نخست وزیر ایتالیا نسبت به عملکرد سازمان ملل و اروپا درلیبی انتقادکرد

لیبی,ایتالیا

رم - ایرنا - ˈمتئو رنتزیˈ نخست وزیر ایتالیا با انتقاد شدید ازعملکرد سازمان ملل و اتحادیه اروپا درقبال اتفاقات لیبی گفت : سازمان ملل در لیبی چکار می کند؟ سیاست خارجی اروپا کجاست؟

به گزارش ایرنا، نخست وزیر ایتالیا روزسه شنبه درگفت و گو با هفته نامه ˈویتاˈ ضمن انتقاد از سازمان ملل واتحادیه اروپا در قبال بحران لیبی وموج مهاجرت های غیرقانونی ازاین کشور به جنوب ایتالیا؛ گفت : به نظر من سازمان امور پناهندگان ملل متحد باید در سواحل لیبی اردوگاه برای پناهندگان بسازد و به امور انها رسیدگی کند.

وی افزود: عدم حضور جامعه بین المللی و سازمان ملل در لیبی، منجر به باز شدن درهای ورودی اروپا به افراطگرایانی که قبلا انجا نبودند؛ می شود.

رنتزی گفت: 96 درصد از برادران و خواهران افریقایی که به دنبال پناهندگی در ایتالیا هستند از سواحل لیبی به سوی ایتالیا حرکت می کنند وبرخی نیز متاسفانه دراین مسیر کشته می شوند درحالی که اتحادیه اروپا درعملیات دریایی موسوم به ˈدریای ماˈ درمدیترانه حتی یک نفر را اعزام نکرده است.

نخست وزیر ایتالیا روز گذشته نیز در نشست خبری مشترک با همتای لهستانی خود در رم، در ارتباط با بحران لیبی اظهارکرد: این بحران جدید نیست بلکه بحران گذشته است که هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده است.

رنتزی افزود: بدیهی است که قضیه اسف بار لیبی تنها ازطریق اقدام جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد قابل حل است وهیچ کشوری به تنهایی نمی تواند آن را حل کند.

وی افزود : من این مساله را درنشست سران اروپا روز 27 ماه می و درنشست سران گروه هفت در بروکسل مطرح خواهم کرد.

این درحالی که ˈجوزپه بوچینو گریمالدیˈ سفیر ایتالیا در لیبی اظهار کرد که لیبی بر سر دو راهی بین دمکراسی وآشوب قرار گرفته است وازایتالیایی ها دعوت کرد درصورت عدم وجود ضرورت خاصی، بطور موقت به ایتالیا بازگردند.

ˈفدریکا موگرینیˈ وزیرامور خارجه ایتالیا نیز با ابراز نگرانی نسبت به آخرین تحولات در لیبی، اظهارکرد : قبل ازاینکه وضعیت بطور کامل از کنترل خارج شده و لیبی وارد مسیر جنگ داخلی بطور غیرقابل بازگشت شود، جامعه بین المللی ازاتحادیه اروپا گرفته تا سازمان ملل متحد باید تمامی ابزار دیپلماسی را بسیج کنند تامرحله انتقال به سوی دموکراسی با موفقیت و با درگیری کلیه طرفین، به پایان برسد.

لیبی درارتباط با فرآیند انتقال بر سر یک دو راهی قرار دارد ازیک سو، دمکراسی وجود دارد که می تواند به لطف انتخابات آتی پارلمانی وتدوین قانون اساسی جدید تثبیت شده وآینده ای پایدار را به لطف منابع عظیم طبیعی دراین کشور به همراه آورد وازسوی دیگر، جنگی داخلی، گسترده وطولانی مدت به چشم می خورد که درصورت بروز بر درد و رنجها وشمار مهاجرت ها خواهد افزود.

اروپام ** 2171/536
کد N293213