آیت‌الله جوادی‌آملی:

اقتصاد کشور را نباید به افراد بی‌عُرضه سپرد

سیاست داخلی

کسی که گداست و چیزی ندارد به او نمی‌گویند فقیر، بلکه به او می‌گویند فاقد؛ یعنی مال ندارد. ملتی که جیبش خالی است، دستش تهی است، این ملت زمین‌گیر و فقیر است. ملتی که شغل نداشته باشد، بدهکار باشد، قدرت قیام ندارد.

آیت‌الله جوادی‌آملی گفت: اقتصاد کشور را نباید به دست لرزانِ افرادِ سفیه و بی ‌عُرضه سپرد.

به گزارش ایلنا، این مرجع تقلید در دیدار مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران و هیئت همراه با بیان این‌که «مال در فرهنگ قرآن، عامل قیام و قوام یک ملت است» گفت: مال به عنوان قیام یک ملت است و برای این که بتواند بر روی پای خود بایستد، به آن نیاز دارد، و لذا اقتصاد مقاومتی وقتی محقق می‌شود که ملت دستشان پر باشد وگرنه ملتی که دستش خالی باشد قدرت قیام ندارد.

وی با تاکید بر این‌که «ثروت مملکت را نباید به غیر مدیران و سفیهان داد» بیان کرد: این ستون را نباید به دست لرزانِ افرادِ سفیه و بی‌عُرضه سپرد؛ مدیرِ سفیه و مدبّرِ لرزان، خود را نمی‌تواند تأمین کند؛ خودایستادگی را فرا نگرفته، چه رسد به این که بتواند ستون ملت و مملکتی را نگهداری کند.

این مرجع تقلید با تاکید بر ایجاد اشتغال و فقرزدایی از کشور، تصریح کرد: کسی که گداست و چیزی ندارد به او نمی‌گویند فقیر، بلکه به او می‌گویند فاقد؛ یعنی مال ندارد. ملتی که جیبش خالی است، دستش تهی است، این ملت زمین‌گیر و فقیر است. ملتی که شغل نداشته باشد، بدهکار باشد، قدرت قیام ندارد.

وی در ادامه با بیان این‌که «ملتی که دستش تهی باشد، زبانش به چاپلوسی باز می‌شود» بیان کرد: قرآن کریم از آن کسی که ندارد به «اِملاق» یاد کرده است و املاق به معنای چاپلوسی کردن است، کسی که جیبش خالی و بدهکار است دهانش به چاپلوسی باز است. و این فرد اهل نقد و اعتراض نیست.

وی با بیان این‌که «املاق زدایی و فقرزدایی از وظایف مسئولین کشور است» اضافه کرد: وقتی از املاق پرهیز می‌کنیم که بتوانیم تولید و اشتغال داشته باشیم و از جامعه خود فقر زدایی کرده باشیم و این از وظایف مسئولین کشور است.

آیت‌الله جوادی آملی در پایان به منابع سرشار استان مازندران اشاره کرد و خواهان استفاده بهینه از این منابع برای بخش تولید و اشتغال در استان و کل کشور شد.

کد N292372