انتخابات در قاره سبز؛ فرصتی برای افزایش نفوذ بانوی اروپا