فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رد شد

مجلس

براساس ماده وا حده این طرح که پیشتر به امضای 115 نفر از نمایندگان رسیده بود مهلت موضوع مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومی کشور برای مصرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه سال 92 کل کشور پایان شهریور ماه سال 93 مشخص شده بود.

درخواست فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 92 کل کشور به تصویب نمایندگان نرسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا در جلسه روز سه شنبه مجلس یک فوریت این طرح با 98 رای موافق، 37 مخالف و 9 ممتنع و همچنین دو فوریت آن با 107 رای موافق، 38 مخالف و 16 ممتنع به تصویب نهایی نمایندگان نرسید.

براساس ماده وا حده این طرح که پیشتر به امضای 115 نفر از نمایندگان رسیده بود مهلت موضوع مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومی کشور برای مصرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه سال 92 کل کشور پایان شهریور ماه سال 93 مشخص شده بود.

کد N291770