مشاور وزیر راه از سایتی که او راعضوهیات مدیره38شرکت خوانده بودشکایت کرد/فقط 2جا عضوهستم

روزنامه شرق نوشت:

کد N291368