اولین نشست دستیاران جوان در دولت تدبیر و امید

دولت

ایجاد هماهنگی و انسجام در جهت پیشبرد امور جوانان و تسهیل شکل‌گیری بسترهای اقتصادی از جمله محورهای این نشست خواهد بود.

اولین نشست دستیاران جوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور دستیار مشاور رئیس جمهور در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، این نشست، اولین نشست بعد از انتصاب دستیاران جوان در مناطق آزاد و ویژه در دولت تدبیر وامید است که در 30 اردیبهشت با حضور سعید اله‌بداشتی دستیار جوان، در تهران برگزار خواهد شد.

ایجاد هماهنگی و انسجام در جهت پیشبرد امور جوانان و تسهیل شکل‌گیری بسترهای اقتصادی از جمله محورهای این نشست خواهد بود.

کد N290416