تحمیل گزینه های اسراییل به ایران امکانپذیر نیست

سیاسی

منافع اسراییل همچنان در تطویل بحران میان ایران و گروه 1+5 برسر موضوع مسایل صلح آمیز هسته ای و تکرار اتهامات بی اساس نهفته است.

عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات حساس دوره چهارم وین میان ایران وگروه 5+1 به دلیل برخی توقعات غیر عملی غرب وتلاش همزمان برای گنجاندن بحث موشکی در روند تفاهم کلی وتدوین نهایی متن نگارشی ؛درپی مقاومت منطقی تیم مذاکره کننده کشورمان برمواضع خویش بردشواری های فیمابین افزوده است.از آنجا که مذاکرات اخیر آوردگاه واقعی قدرت نرم دولت های مذاکره کننده بود . به همین دلیل تاکید مجددایران برحفظ دستاوردهای هسته ای خویش ومدیریت مطلوب آن نشانگر ثبات در تصمیم گیریهای استراتژیک از سوی دولت یازدهم است. از دیگر سو؛ تاخیر حاصله در نیل به تفاهم تاریخی با 5+1 درنشست وین با بزرگ نمایی های رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی در منطقه روبروشده است .
مقامات رژیم صهیونیستی ولابی آن در سنا وکاخ سفید آمریکا همچنان با تاکید بر نقض حقوق اساسی ایران چون ادامه توقف غنی سازی اورانیوم و تکرار اتهامات واهی چون نیا ت پنهانی برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش می کنند که مانع تفاهم کلی ایران وگروه 5+1 گردند بی تردید؛جدال رسانه ای رژیم صهیونیستی در راستای سیاست نخ نمای کهنه (تکرار ایران هراسی) وحفظ تحریم های ظا لمانه بین ا لمللی علیه کشورمان صورت می گیرد.
چراکه ایران عضو پیمان Npt است وگزارش های بازرسان آژانس بین المللی (IAEA) نیز به رغم تبلیغات رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی؛ مواردی از انحراف در مسیر صلح آمیز به نظامی در فعالیت های هسته ای را نشان نمی دهد. بنایراین پاک دستی ایران در انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای با وجود برخی شبهه افکنی کشورهای غربی امر اثبات شده ای است .ایران تکالیف خودرا براساس پادمانها ومقرارت بین ا لمللی انجام داه وحاضر شده برای رفع سوء تفاهمات با طرفین منازعه در قالب گروه 5+1 براساس حقوق برابروجایگاه مساوی وارد گفتگوهای جدی هم شده است.
این در حالی است که اسراییل در منطقه خاورمیانه نه تنها از عضویت در پیمان Npt. سر باز زده ؛بلکه ؛با گسترش وانباشت سلاح های کشتار جمعی امنیت منطقه را نیزدر خطر قرارداه است .در این میان هیچ فشاری بین ا لمللی را هم برای پذیرش این معاهده احساس نمی کند. از اینرو وجود اسراییل هسته ای تا کنون همه تلاش های بین ا لمللی ومنطقه ای رابرای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را ناکام گذاشته است. از آنجا که این رژیم فاقد عمق استراتژیک بوده ؛بقای خودرا همچنان در تولید سلاح های مخرب و آتش افروزی در منطقه جستجو می کنند . جهان غرب هم نه تنها فشاری را برای پذیرش مقرارت بین ا لمللی وامحای سلاح های کشتار جمعی این رژیم هم وارد نمی کند؛ بلکه بارویکرد دوگانه نسبت به این موضوع وجود سلاح هسته ای اسراییل را عامل امنیت وصلح می داند. جالب اینجاست که سران تلاویو بارها کشورهای متخاصم با این رژیم را تهدید به بکار گیری سلاح هسته ای نموده و همچنین بانیان این رژیم براین عقیده بودند که اگر اعراب نفت دارند ما نیز کبریت داریم .
برای اثبات جنگ طلبی وحفظ موقعیت برتر نظامی خود دروارد کردن ضربه اول؛ این رژیم درسال 1982راکتور اتمی عراق بنام تموزرا بمباران کرد وآن رادر راستای حفظ موقعیت بازدارند گی منطقه ای خود دانست . امروزه نیزاسراییل بر طبق افشاگریهای مراکز جاسوسی غرب ونیز دانشمند خود مردخای وانونو در حال حاضر دارای دویست بمب اتمی بوده وشمشین قدرت هسته ای دنیا است. گرچه راهبرد ابهام همچنان بعنوان سیاست کلی اسراییل در ارتباط با برنامه اتمی خود همچنان دنبال می شود ؛ با این حال دنیااین رژیم را بعنوان دارنده سلاح هسته ای به رسمیت می شناسند .
از دیگر سو ؛از زمان مطرح شدن پرونده هسته ای ایران نزد مجامع جهانی سران این رژیم بارها تاکید به حمله وانهدام مراکز هسته ای ایران کرده است . نفع این اسراییل در منطقه غالب گشتن فضای بی اعتمادی بین ایران وهمسایگان عرب خویش است در این راستا قدرت رسانه ای این رژیم ولابی پر نفوذ در آمریکا واروپا همچنان در تلاشند که با ایجاد شک وتردید در موردنیت ایران درادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان بعنوان عنصر مداخله گر وبرهم زننده امنیت منطقه معرفی کنند وتاسف بار اینکه در هشت سال گذشته همین سیاست در منطقه با توفیق نسبی روبروگردیده بود. وبرخی از کشورهای عربی به جای تاکید بر خطر اسراییل با سیاست های منطقه ای ضد ایرانی هماهنگی کامل داشتند. بنابراین گام مثبت دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم وحضور معنی دار درنشست مجمع عمومی در شکستن جو روانی ضدایرانی و تلاش برای بازگرداندن مجدد فضای اعتماد میان کشورهای منطقه اثر بخش بود.
همچنین فتوای رهبر معظم انقلاب در حرام دانستن ساخت این نوع سلاح وپذیرش این موضوع از سوی مقامات آمریکایی بعنوان سند مستدلل حقوقی وشرعی مسیر را برای تفاهم بر سر موارد اختلاف زا فراهم ساخته است. شکی نیست را ه رسیدن به صلح وتفاهم با غرب مسیر دشواری است ودر این میان ؛ اسراییل منافع خویش رادر تداوم بحران میان غرب وگروه5+1 می بینند. چراکه با فضای مثبت بین المللی وامکان پذیری مصالحه میان ایران وغرب موازنه قوا به نفع این رژیم تغییر خواهدیافت. درست که حفظ مصالح اسراییل از اولویت های اساسی آمریکا درمنطقه بوده وهست واوباما نیز برای تغییر رفتار این کشور درقبال ایران با محدودیت ها ومحذوریت هایی روبروست دراین میان طیف تندرو کاخ سفیدحاضر به عدول ازسیاست های خصمانه علیه ایران وتعیین اولویت ها براساس منافع ملت آمریکا نیستند .
بی تردید؛ در صورت صداقت آمریکایی ها وتعیین اولویت سیاست خارجی آن براساس منافع ملی این کشور؛ می توان به ادامه گفتگوهای سازنده وحل وفصل موضوع هسته ای در پروسه زمانی معین امید وار بود . سیاست جدید ایران ولحن ملایمتر آن برای آشتی با جهان خارج براساس اقتدار نظام زمینه ساز انزوای بیشتر اسراییل وفشار های بین ا لمللی برای پذیرش مقرارات آژانس از سوی این رژیم خواهد بود . لذا اسراییل نمی تواند برای همیشه با دستاویز قراردادن برنامه صلح آمیز هسته ی ایران به تداوم سیاست ابهام هسته ای وتهدید منطقه امید وار باشد . طبیعی است که در چنین شرایطی تلاش می کند به طریق ممکن از دستیابی ایران به یک الگوی تعاملی با غرب براساس منافع دوسویه طرفین جلوگیری کند .
الزام مذاکرات آینده ایران با گروه 5+1 دراین نکته نهفته است آمریکا در قبال حسن نیت ایران وتسهیل در بازرسی های بیشتر از مراکز هسته ای به سیاست یک وبام دوهوا در منطقه خاورمیانه پایان دهد.این بدبینی به سیاست های آمریکا هنوز درا ذهان عمومی مردم مسلمان منطقه وجودارد که هر موقع بحث هسته ای به ویژه سلاح های کشتار جمعی اسراییل در سازمان ملل مطرح می شود آمریکا با جانبداری از آن مانع تلاش هایی بین ا لمللی برای ثمر رسیدن بازرسی های از مراکز اتمی در سرزمین های اشغالی می گردد .
در هر صورت شکسته شدن انحصار هسته ای اسراییل درمنطقه خاورمیانه با حفظ اصولی مواضع در تثبیت دستاوردهای موجود با عث طرح موارد جنجالی در مذاکرات وین شد .لذا دستگاه دیپلماسی کاخ سفید باید تصمیم سختری را در قبال برخی مطالبات جاه طلبانه اسراییل ونیز حفظ استقلال عمل خویش در قبال ایران اتخاذ کند . اعتمادسازی فیمابین در موارد اختلاف زا ومسایل باقی مانده امکانپذیراست . ولی تیم مذاکره کننده آمریکایی باید درک کنند که واقعیت های درونی ایران امکان توقف کامل ویا استراتژی برچید ن کامل چرخه هسته ای را نخواهد داد ولذاخویشتن داری شرافتمندانه تیم مذاکره برای حل وفصل اختلافات از طرق سیاسی به مفهوم عدول از منافع ملی نیست .
لذا گرچه شانس پیشرفت سریع مذاکرات بدلیل برخی اختلافات موجود ا ندک است ولی ایران وگروه 5+1می توانند همچنان به دنبال فرصت باشند . البته مذاکرات فشرده ثابت نموده که غلبه اراده صلح براراده جنگ شکل گرفته و همکاری وتشریک مساعی براساس منافع متقابل برای حفظ امنیت منطقه در اولویت مذاکرات آتی است. واگر غیر این باشد پایان بازی غیرقابل محاسبه ونتیجه آن احتمالا تراژیک خواهد بود.

کد N289557