درخواست ساختماني برخي وزرا از رييس‌جمهور

ساختمان های دولتی

برخی وزرا خواستار لغو دستور فروش ساختمان های دولتی از رئیس جمهور شدند.

روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس نامه‌هايي که برخي وزراي دولت خطاب به رييس جمهور و ساير مديران ارشد اجرايي کشور ارسال کرده اند، خواسته شده است با توجه به نياز وزارتخانه هاي مذکور به برخي ساختمانهاي دولتي مستقر در تهران که دولت گذشته دستور فروش آنها را صادر کرده است، دستور مذکور ملغي شود تا اين وزارتخانه ها بتوانند از اماکن مذکور براي ادامه فعاليت خود استفاده کنند.
کد N289457