دهقانی در گفتگو با مهر: 

90 درصد از بدنه بوکوحرام غیرمسلمان هستند/ کشورهای اسلامی برخورد جدی تری داشته باشند