وزیر صنایع لبنان:

تکفیری ها روی اعراب جاهلی را سپید کرده اند/2 هدف تروریستها

آفریقا و خاورمیانه

وزیر صنایع لبنان با اشاره به همسویی تکفیری ها و رژیم صهیونیستی جنایات تکفیری ها را بدتر از اقدامات اعراب جاهلی صدر اسلام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، حسین الحاج حسن وزیر صنایع لبنان تاکید کرد: اسرائیل و همپیمانان تکفیری آن دو طرح دارند؛ نخست فروپاشی امت اسلامی و خدشه وارد کردن به وجهه آن و ضربه زدن به این دین مبین و دیگری ساقط کردن مقاومت، سوریه و نقش آن در حمایت از مقاومت و هر دو طرح یک هدف را دنبال می کند.

وی افزود: اقداماتی که تکفیری ها انجام می دهند اعراب جاهلی که با اسلام مبارزه می کردند نیز انجام نمی دادند در حالی که تکفیری ها مدعی اسلام هستند.