اندیشکده آمریکایی:

کاهش تحریم‎ها تاثیر مثبت بر اقتصاد ایران گذاشته است