عواقب شکستهای پیاپی دربرابرارتش/

تشدید تروریست کشی میان تروریستها در سوریه/انتقامجویی خونین پایانی ندارد