موافقت مجلس با اجرای آزمایشی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به مدت سه سال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با 138 رای موافق، 16 رای مخالف و 10 رای ممتنع با اجرای آزمایشی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به مدت 3 سال موافقت کردند.

همچنین محمدرضا خباز به عنوان نماینده دولت با این طرح مخالفت بود و در مخالفت خود گفت:  این طرح مسیر قانونی خود را طی نکرده است و باید از سوی قوه قضائیه به دولت ارایه و  بعد از سوی دولت به مجلس می آمد.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پاسخ به این مخالفت گفت: در بررسی این طرح در کمیسیون نمایندگان دولت حضور داشتند و نظر دولت اعمال شده است و با تصویب آن آیین دادرسی تکمیل می شود.