سیدحسین موسویان: حرفهایم در مستند"من روحانی هستم" تحریف شده

سیدحسین موسویان، دیپلمات ارشد سابق کشورمان که در دولت خاتمی در مذاکرات هسته ای حضور داشت در باره مستند"من روحانی هستم" به روزنامه آرمان گفت:

[span lang='FA']اینکه در مذاکرات هسته‌ای در دوره 1382تا 1384، اتحادیه اروپا به تعهدات خود عمل نکرد این حرف درستی است. اما اینکه دیپلماسی ایران اشتباه بود، این حرف درستی نیست. متاسفانه در مباحث داخلی عمدتا یکطرفه و درچارچوب منافع جناحی درمورد مساله هسته‌ای بحث و قضاوت می‌شود و نه منافع ملی. هر گروه تشخیص خود را عین منافع ملی می‌داند لذا خیلی راحت دیگری را متهم می‌کنند. مستند مذکور واقع‌بینانه و شامل بسیاری از واقعیت‌ها نبود. مطلبی هم که از من پخش شد تکه‌ای بود که انتخاب شده بود و با کلیت حرف من در آن مصاحبه تفاوت اساسی داشت. در عین حال من با تهدید به محاکمه و سازندگان سی‌دی هم مخالفم.
[span lang='FA']
[span lang='FA']
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N286860