با شكایت مدعی العموم‎؛

دادگاه مدیرعامل سابق مهر فردا برگزار می‌شود

سیاست داخلی

در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامك مدیرخراسانی، صبح فردا به شكایت مدعی العموم از مدیرعامل خبرگزاری مهر با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی به شكایت مدعی العموم از مدیرعامل سابق مهر فردا در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامك مدیرخراسانی، صبح فردا به شكایت مدعی العموم از مدیرعامل خبرگزاری مهر با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد شد.

همچنین قرار است پرونده ماهنامه چشم انداز ایران نیز فردا در این شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد N286312