واکنش چین و روسیه به مذاکرات وین/ گفتگوها بسیار سازنده بود