مردم هند به تغییر رای دادند - پایان شمارش آرا و پیروزیˈ بی جی پیˈ

کد N284736