همایش جهان عاری از خشونت/

جهان شمولی "کرامت انسانی" منوط به جهان شمولی حقوق بشر است