در پی کشته شدن 284 معدنچی /

دامنه تظاهرات های ضددولتی در ترکیه به 13 شهر کشیده شد

کد N284032