انتشار گسترده تصاویر کتک زدن یکی از معترضان توسط مشاور اردوغان

کد N283326