دبیرکل ناتو از بودجه نظامی کشورهای عضو انتقاد کرد

ناتو,براتسیلاوا

تهران - ایرنا - ˈاندرس فوگ راسموسنˈ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از کاهش هزینه های نظامی و دفاعی اعضای این پیمان بویژه اعضای مرکزی و شرقی اروپایی آن انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز روز پنجشنه از ˈبراتیسلاواˈ پایتخت ˈاسلوواکیˈ گزارش داد، دبیرکل ناتو در انتقاد خود از اینکه در مقابل طرف روسی هزینه های دفاعی و نظامی خود را افزایش می دهد و دیگر اعضای شرقی و مرکزی اروپایی ناتو آنرا کاهش داده اند، این مسئله را غیرقابل تحمل خواند.

بنابراین گزارش، راسموسن با حضور در یک کنفرانس امنیتی در براتیسلاوا گفت: ˈهزینه دفاعی روسیه طی پنج سال گذشته هر ساله 10 درصد افزایش یافته استˈ.

دبیرکل ناتو در ادامه گفت:ˈدر مقابل، چندین کشور اروپایی عضو ناتو در همین دوره زمانی بیش از 20 درصد از هزینه های دفاعی خود کاسته اندˈ.

راسموسن افزود: ˈکاهش هزینه بویژه در شرق و اروپای مرکزی بیشتر بوده است، این غیر قابل تحمل است، اکنون زمان توقف کاهش و رفتن به سوی افزایش هزینه ها در این بخش استˈ.

دبیرکل ناتو در حالی این انتقاد را امروز از اعضای این پیمان به عمل آورد که طی روز گذشته (چهارشنبه) در بروکسل، از تصمیم ناتو در اعزام نیروهای هوایی، دریایی و زمینی بیشتر به مناطق شرقی اروپا در واکنش به نگرانی غرب بر سر وخیم تر شدن وقایع اوکراین خبر داده بود.

مترجمام **1302** 1597
کد N283180