66 سال از خیانت بزرگ به ملت فلسطین گذشت/ "نکبت" روز تشکیل رژیم جعلی اسرائیل