بدترین فاجعه معدن 20 سال اخیر در ترکیه/ اردوغان سفر خارجی اش را لغو کرد