قرآن مجید در تاجیکستان به خط سیریلیک چاپ و منتشر شد

تاجیکستان,ایران

دوشنبه ـ ایرنا- 30 جزء قرآن مجید که پیشتر توسط ˈامید مجدˈ محقق ایرانی و استاد دانشگاه به صورت شعر فارسی ترجمه شده بود، از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در تاجیکستان به خط سیریلیک نیز چاپ و منتشر شد.

چاپ قرآن منظوم به خطر سیریلیک از سوی کمیته دین و تنظیم رسم و آیین تاجیکستان تایید و به طبع رسید.در تهیه و تدوین ترجمه کتاب مقدس به خط سیریلیک محققان تاجیک و ایرانی همکاری داشته اند.

مردم تاجیکستان به زبان فارسی صحبت می کنند اما فارسی را با خط روسی ˈسیریلیکˈ نوشته و می خوانند.

ˈامرالله نظامˈ یک فرهنگی تاجیکستان به ایرنا گفت: ترجمه منظوم قرآن کریم بهترین هدیه دینی به مردم تاجیکستان است چون درک و فهم دستورات و آیات قرآنی با شیوه شعر و نظم بسیار قابل درک است.

وی گفت: ترجمه هایی از قرآن که تاکنون به خط سیریلیک چاپ شده است فهم آن برای مردم بسیار سخت است اما برای اولین بار چنین ترجمه شیوا و روانی به صورت نظم ارائه شده است.

کار ترجمه قرآن منظوم به صورت یک مجموعه صوتی و تصویری نیز با همکاری گروهی از دانشجویان ایرانی و محققان تاجیک و کمیته رادیو و تلویزیون این کشور پارسال تهیه و منتشر شده بود.

مولفان و محققان در این اثر موسوم به ˈقرآن نامهˈ آیات قرآن را به صورت صوتی و تصویری در قالب لوح فشرده تهیه منتشر و توزیع کرده بودند.

ترجمه منظوم امید مجد در قالب بحر متقارب و وزن حماسی شاهنامه فردوسی سروده شده است.

آساق**ه.ص**1663**5981
کد N280806