معرفی کتاب؛

2838 تهاجم به خارگ/ زیر بمباران هر روز سکوهای نفتی در جنگ تحمیلی