رویاهای انتخاباتی اسد در سوریه تعبیر می شود؟

ایران و سوریه

در استانه انتخابات ریاست جمهوری در سوریه پس از سه سال جنگ و خونریزی تمام عیار انچه اکنون بسیار مهم به نظر می رسد اندیشه های رئیس جمهور این کشور در صورت پیروزی است که چه اقداماتی خواهد کرد و چه برنامه هایی در پیش دارد.

با اعلام رسمی تایید صلاحیت سه تن برای رقابت های انتخاباتی در سوریه انچه می تواند صحنه سیاسی سوریه را حساس نشان دهد حوادث اتفاقات پیش روی و نحوه ورود بشار به صحنه انتخابات است.

بسیاری بر این باورند که تمامی بازیگران پهنه بحران سوریه با ادامه حیات سیاسی اسد بر این سرزمین کنار آمدند و به نوعی پذیرفتن تا این سلسله بدلایل گوناگون تداوم یابد ولی انچه از این موضوع مهمتر است اینکه برنامه این مقامات برای تداوم حضور سیاسی خود دراینده بر چه اصولی استوار است.

با نگاه به شعار انتخاباتی بشار می توان دریافت که رویاها و افق های نزدیک و دور این چهره ماندگار در عرصه سوریه دارای دو منظر مهم است که برخی ان را معطوف به گذشته و برخی نیز این شعار را به اینده تحولات ربط می دهد

شعار انتخاباتی بشار اسد "همه با هم " یا شعار دیگر" دنیا نتوانست بشار را تغییر دهد ولی بشار می تواند دنیا را تغییر دهد" به همان اندازه که برای برخی عجیب و نشان شیفتگی خاطر است در نگاهی دیگر برای بسیاری برگرفته از یک واقعیت روی داده در شرایط کنونی سوریه اما با نگاه به اینده است.

تا روز 13 خرداد که روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه است این روزها می تواند فرصت بسیار گرانقدری در اختیار سه نامزد انتخابات برای تغییر شرایط به نفع خود گذارد ولی بدلایل گوناگون باز این فرصت بیشمار در اختیار بشار است تا بر سبد آرای خود اضافه نماید.

سه سال جنگ و کشمکش نظامی درکنار درگیری و دخالت نیروهای منطقه ای و فرا منطقه ای در کنار نارو زدن بسیاری از کشورهای عربی بر ضد سوریه درکنار صف بندی های جدید قدرت در منطقه و در عین حال نحوه رقتار نیروهای معارضه با مردم در جنایت و اسارت و تبعید و و قساوت های منحصر بفرد در این سرزمین بیش از پیش مردم را برای تثبیت اوضاع ترغیب می نماید و این در شرایطی است که امکانات تبلیغی و فرصت داخلی در اختیار بشار است که از دل خرابه های تهاجم و جنگ طلبی نیروهای خودسر منطقه ای اینک با سربلندی بنام دفاع از مردم می تواند قد بلند کند.

درکنار عرصه داخلی سوریه فضای منطقه نیز با آنچنان به ضرر رئیس جمهور و تیم او نیست یعنی محور عربی- غربی شکل گرفته در اغاز بحران سوریه اینکه دارای انسجام و عقبه گسترده نبوده و شکنندگی و تفرق بر ان حاکم است و به همین جهت می توان گفت چه عربستان خسته و بازنده بحران سوریه و چه قطر تغییر مسیر یافته در این شرایط و چه ترکیه غرق در انتخابات خود همگی هیمنه دخالت خود را از دست دادند و به همین جهت نیز فضای منطقه ای در اختیار جریان حاکم در سوریه است.

این جریان منطقه ای در حالی است که ورود عناصر تاثیر گذاری چون ایران و حتی عراق و لبنان نیز می تواننند در صورت نقش افرینی موثر کفه نرازوی سیاسی را به نفع بشار هر چه بیشتر به حرکت دراورند.

در عین حال روند پیروزی های نظامی در عرصه جنگ سوریه به ویژه اخرین آن در حمص می تواند همگی دلالت محکمی بر مدیریت بحران با هدف بازیابی قدرت توسط قدرت حاکم با هدف ساختن سوریه ای جدید با ترمیم و ارتقای نگاه حاکمیتی باشد.

بطور حتم با تثبیت قدرت بشار در سوریه نیروهای همراه با حزب بعث مجبور به تجدید ساختار و ترمیم آن خواهند بود و لز ظرف دیگر معارضه داخلی نیز بدلیل بازیگری در بحران سه سال گذشته بازی اشکارتری خواهد کرد و همچنین نیروی بازیگر منطقه ای تا مدتها هر چند اندک بدلیل حساست های داخلی از بازیهای رو و اشکار پرهیز دارند و به همین جهت نقش حاکمیت در نصمیمات پررنگ تر خواهد شد.

اکنون می توان دور جدید تحولات درسوریه را پیش بینی کرد که جناح حاکم بدلیل  آبدیدگی در طول بحران با قدرت بیشتری به صحنه امده و صراحت سیاسی بیشتری با جریانات معارض خواهد داشت و از انجا که بازیگران منطقه ای وجهانی نمی خواهند در شکل گیری سوریه جدید از سویی به عنوان مداخله جو شناخته شده و از سوی دیگر نمی توانند از کنار تحولات سوریه براحتی عبور کنند در یک فرایند بلند مدت سعی در نقش افرینی غیر مستقیم دارند و این موضوع دست حزب بعث رابرای تاثیر گذاری بیشتر باز می گذارد.

سخن اخر اینکه این به معنای انقباض سیستم سیاسی در اینده سوریه نیست ولی می توان تصور کرد که سوریه آتی با حمایت حامیان موثر خود با قدرت متمرکز به بازسازی خود پرداخته با معارضین رفتاری اشتی جویانه با هدف کاهش مخاصمات خواهند داشت اما در مورد عناصر برهم زننده مناسبات در طول سه سال گذشته بطور حتم این واکنش یا رفتار مبتنی بر حساب کشی مقتدرانه خواهد بود تا درسایه این رفتار بتواند کنترل موثرتری بر جریان معارض داشته باشد.

کد N278737