بیش از 40 مهاجرغیرقانونی در سواحل لیبی غرق شدند

کد N277386