فرانس 24:

اتباع اروپا و امریکا در میان تروریست های سوریه هستند

کد N277135