این بانوی ایرانی کیست که مردان اهل سیاست و تجارت فرانسه، در‌به‌در به دنبال او می گردند؟

کد N276102