ژنرال کهنه کار روس فاش کرد؛

طرح شوروی سابق برای بمباران زرادخانه اتمی دیمونا در سال 1967