طرح بررسی حمایت از مالکیت صنعتی از دستور کار مجلس خارج شد

مجلس

این طرح با امضای 10 نفر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که یک فوریت آن نیز در آذرماه سال گذشته به تصویب رسید.

نمایندگان طرح بررسی حمایت از مالکیت صنعتی را پس گرفتند و بدین ترتیب از دستور كار مجلس خارج شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان مجلس طرح بررسی حمایت از مالکیت صنعتی را که به هیات رییسه تقدیم کرده بودند پس گرفتند به همین دلیل این طرح نیز از دستور کار خارج شد.

این طرح با امضای 10 نفر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که یک فوریت آن نیز در آذرماه سال گذشته به تصویب رسید.

کد N275901