در نشست الهدی مطرح شد:

ناشران فرانسه به دلیل تبلیغات منفی علیه ایران از ترجمه کتاب فارسی وحشت دارند