پوتین خواستار احترام به حق تعیین سرنوشت ساکنان کریمه از سوی کشورهای دیگر شد

کد N273129