یاد و خاطره قربانیان جنگ جهانی دوم در تاجیکستان گرامی داشته شد

کد N272497