جمهوری آذربایجان مرکز تحقیات هسته ای دایر می کند

آمریکا اروپا

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دستور تاسیس مرکز ملی تحقیقات هسته ای را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دستور تاسیس مرکز ملی تحقیقات هسته ای را صادر کرد.

این مرکز زیر نظر وزارت ارتباطات و فن آوری های پیشرفته تاسیس خواهد شد.

هدف از تاسیس این مرکز ضرورت استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای ،بهبود منابع مالی و فنی، افزایش  دانش متخصصان هسته ای و گسترش تحقیقات هسته ای اعلام شده است.