73 درصد ازکودکان هندی معتاد شبکه های اینترنتی شده اند

هند,شبکه های اجتماعی

دهلی نو - ایرنا - تحقیقات نشان می دهد 73درصد ازکودکان در شهرهای بزرگ هند از شبکه های اینترنتی به رغم ممنوعیت، استفاده می کنند.

به گزارش ایرنا، دادگاه عالی دهلی سال گذشته از فیسبوک خواست که درصفحه اول خود روشن سازد که استفاده از این شبکه برای کودکان زیر 13سال ممنوع است .

از تحقیقات یک نهاد بازرگانی و صنعتی هند بنام ˈاسوچمˈ (ASSOCHAM) که روز پنجشنبه منتشر شد روشن می شود که والدین هندی به کودکان خود در دسترسی به سایت های اینترنتی کمک می کنند.

ˈ دی.اس. راواتˈ مدیرکل اسوچم گفت که دسترسی آزاد به شبکه های اجتماعی می تواند کودکان را در معرض نتایج منفی از قبیل تهدیدهای اینترنتی و سوء استفاده جنسی قرار دهد.

از محتوای این گزارش چنین بر می آید که کودکان با افزایش سن بیشتر به استفاده از سایت های اینترنتی روی می آورند.

براساس این تحقیق حدود یک چهارم کودکانی که از آنان سوال شده 13ساله و 22 درصد از آنان 11 ساله بودند.

در گزارش اسوچم گفته شده که 5 الی 10 درصد از کودکان هندی که از فیسبوک استفاده می کنند در گروه سنی 8 و 9 سال قراردارند.

حدود 4200 نفراز والدین در شهرهایی چون دهلی، بمبئی، بنگلور، چنای، کلکته، احمدآباد، حیدرآباد، پونا، لکنو و دهرادون دراین تحقیقات شرکت کردند.

حدود 75 درصد از والدین دارای کودکانی در گروه سنی 8 الی 13 سال از دسترسی فرزندان خود به سایت های اینترنتی مطلع بودند.

خیلی از والدین بطور آگاهانه به کودکان خود اجازه دادند که در مورد سن خود در شبکه های اجتماعی دروغ بگویند.

این تحقیق می افزاید: حدود 82 درصد ازاین والدین به کودکان خود در گشایش صفحه در شبکه های اینترنتی کمک کردند.

موضوع جدیدی که از این تحقیقات روشن شده این است که کودکان والدینی که هر دوی آنان کار می کنند بیش از کودکان والدینی که یکی از آنان کار می کند به سایت های اجتماعی معتاد شده اند.

آساق ** 2164 ** 275 **
کد N271630