توسط کمیسیون اجتماعی صورت می‌پذیرد؛

بررسی طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار

مجلس

طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی كاركنان دولت و نحوه تسری آن به كارگران شاغل و مشمولان قانون كار در دستگاه‌های اجرائی، دستور کار دیگر این کمیسیون در همین روز است.

طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار (اعاده شده از مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی كاركنان دولت و نحوه تسری آن به كارگران شاغل و مشمولان قانون كار در دستگاه‌های اجرائی، دستور کار دیگر این کمیسیون در همین روز است.

کد N270891