500 هزار مترمربع از جنگل های حومه پایتخت لبنان در آتش سوخت

کد N270523