در پی سفر بان کی مون به جوبا انجام می شود؛

نشست سالوا کر و ماچار در اتیوپی/ موافقت برای تشکیل دولت موقت