هاشمی مسئله اصلی فرهنگ را پیدا کرد؟!

هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی گفت: یکی از آرزوهای من این است که برای نجات فرهنگ کاری را انجام دهم برای اینکه در بحث فرهنگی وقتی در قشر سنتی پیرامون زن، آرایش زن، موسیقی و یا فیلم صحبت می‌شود جلسه را به هم می‌زنند و خیال می‌کنند که فرهنگ این است در حالی که این از هزارمین مسائل فرهنگ است.

به گزارش آفتاب به نقل از کیهان، وی که در بازدید از کتابخانه ملی سخن می‌گفت، افزود: رهبری هم راضی نیستند که در سال فرهنگ ما دنبال این باشیم که کسانی که خوب می‌خوانند را از میدان به در کنیم و یا خانم‌هایی که قیافه زیبایی دارند را نگذاریم ظاهر شوند.
هاشمی با بیان اینکه باید مصداق فرهنگی را که رهبری در نظر  دارند پیدا کرده و انجام دهیم، خطاب به اصحاب فرهنگ و هنر گفت؛ من کمک می‌کنم و شما هم این کار را شروع کنید.
اشاره آقای هاشمی برای نجات فرهنگ در حالی است که برخی دولتمردان همراه وی- نظیر خاتمی و مهاجرانی- اساسا منکر موضوع تهاجم فرهنگی بودند و به ولنگاری فرهنگی و عدم مقابله با علت‌های هرز این عرصه اعتقاد داشتند.
از سوی دیگر اظهارات آقای هاشمی فاقد دقت و استدلال فقهی و شرعی است. این تعبیر که «کسانی که خوب می‌خوانند» در ضوابط دینی و فقهی چه مفهومی دارد؟ و کدام هنرمند را به خاطر خوب خواندن از میدان به در کرده‌اند؟ آیا خواننده‌ای که در شبکه دولتی انگلیس، مجیز رژیم‌ پهلوی را می‌گوید قابل تکریم است؟ و از طرف دیگر کجای اسلام ملاکی با این مضمون قید شده که «خانم‌هایی که قیافه زیبایی دارند باید ظاهر شوند» و یا کجای این مملکت از ظاهر شدن یک خانم به صرف قیافه زیبا جلوگیری شده است؟ اما اگر منظور خودآرایی و خودنمایی است که منطق قرآن دراین‌باره روشن است مگر اینکه بخواهیم اجتهاد مقابل نص کنیم.
و بالاخره باید گفت بخشی از شکل فرهنگ کشور ما کاربست این قبیل ادبیات و ترویج آشفتگی فرهنگی است که نه تنها کمکی به رونق فرهنگ اسلامی - ایرانی نکرده بلکه زحمت‌ افزا نیز شده است. در حقیقت شبهه‌افکنی و ایجاد ابهام و سردرگمی، از سوی برخی نخبگان، بخشی از رنج بزرگی است که مردم ما در حوزه فرهنگ متحمل شده‌اند.
کد N268423